Ciljno raziskovalni program

Metodologija za popis poslovnih con in subjektov inovativnega okolja na območju Slovenije, izvedba terenskega popisa in vzpostavitev ažurne evidence

Št. projekta: V5-1723

 

Povzetek

Z raziskavo se bo vzpostavila metodologija (poenotenje definicije) za določitev gospodarskih con, inkubatorjev in tehnoloških parkov na območju Slovenije (npr. definicija, kriteriji in tipologija) in s tem prispevati k vzpostavitvi podlag za učinkovitejše usmerjanje razvojnih ukrepov za gospodarski razvoj ter spodbujanje racionalne rabe prostora. Vzpostavljena in sproti ažurirana evidenca na tem področju, za celotno ozemlje Slovenije, je pomembna z razvojnega vidika. Njen namen je tudi analizirati oz. osvetliti problem v preteklosti predimenzionirane ali preveč razpršene postavitve le-teh.

Delovni sklopi

Delovni paket 1: Vzpostavitev metodologije

Delovni paket 1 se navezuje na uresničevanje prvega cilja (Izdelati metodologijo, na podlagi katere se bo dalo določiti kriterije za določitev tipov poslovnih con in subjektov inovativnega okolja v Sloveniji. Metodologija bo omogočila tudi poenotenje definicij na tem področju.

V okviru delovnega paketa 1 bo na podlagi raziskovanja na področju poslovnih con in subjektov inovativnega okolja s pregledom literature, zakonodaje, študij in raziskav pripravljena metodologija:

 • Opredelitev pojma poslovne cone za zagotovitev enotnega evidentiranja ter priprava zasnove atributov, ki opredeljujejo poslovno cono in pojma in subjektov inovativnega okolja
 • Opredelitev pojma poslovni subjekt, ki izpolnjuje pogoj, da ima sedež v poslovni coni ter priprava zasnove atributov, ki ga opredeljujejo.
 • Opredelitev načina usklajevanja med občinami, regijami in državo, ki bo spodbujala skladen gospodarski, družbeni in prostorski razvoj države.
 • Opredelitev načina usklajevanja med javnim in zasebnim.
 • Opredelitev zasnove razvojnih usmeritev in ukrepov za poslovne cone.
 • Opredelitev zasnove povezav z bazami podatkov rabe prostora in degradiranih območij za zagotovitev trajnostne rabe prostora.
 • Opredelitev zasnove popisa, vodenja, pregledovanja, kontrole kakovosti, razširjanja in vzdrževanja podatkov o poslovnih conah.
 • Opredelitev zasnove nove baze podatkov, ki bo omogočala njihovo učinkovito prostorsko in razvojno načrtovanje.
 • Opredelitev zasnove prenosa baze podatkov v sistem javne uprave, kar bo omogočilo standardiziran pristop in smotrno porabo javnih sredstev.
 • Opredelitev zasnove umestitve baze v zakonodajni okvir, kar bo omogočilo trajnostni pristop k upravljanju.
 • Opredelitev postopka prenosa baze na portal OPSI (Odprti Podatki Slovenije) za zagotovitev preglednosti in dostopa do podatkov za domače in tuje vlagatelje.
 • Opredelitev zasnove vključitve baze podatkov v projekt e-Prostor in prenos v sistem prostorskih podatkov javne uprave.
 • Opredelitev akcijskega načrta za udejanjanje zgoraj navedenih aktivnosti.

Delovni paket 2: Izdelava razvojnih ukrepov in modela upravljanja

Delovni paket 2 uresničuje drugi zgoraj navedeni cilj (Izdelati model upravljanja in trženja s priporočili za usmerjanje razvojnih ukrepov na področju gospodarskega in prostorskega razvoja con). V okviru delovnega paketa 2 bodo izvedene naslednje aktivnosti:

 • Pregledani in ocenjeni obstoječi ter predlagani novi kazalniki za ugotavljanje primernosti razvoja poslovnih območij. Kazalniki bodo usmerjeni predvsem za namene opredelitve prioritetne poslovne cone na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.
 • Opredeljeni primeri načinov določanja potencialnih razvojnih con za opravljanje posameznih dejavnosti ob upoštevanju razpoložljivih virov in infrastruktur (izobraževalna, prometna, energetska, gospodarska, kmetijska, ... ) ob upoštevanju interesov različnih deležnikov. Zaradi ne povsem usklajene in neustrezno povezane skupne razvojne politike države ter prevladovanja sektorskih razvojnih interesov in obstoja številnih neusklajenih interesov na nižjih teritorialnih ravneh se pojavljajo problemi predvsem z velikimi vlagatelji, ki jih občinske meje in interesi ovirajo v procesu iskanja in odločanja o primernih lokacijah za izvajanje njihovih načrtovanih poslovnih dejavnosti in ki se v končni fazi odločijo zapustiti Slovenijo in udejanjiti svoje poslovne načrte v drugi (sosednji) državi.
 • Predlagani novi kazalniki in njihovi podatkovni viri z namenom zagotavljanja bolj učinkovitega umeščanja poslovnih con v prostor, bolj preglednega in vse vključujočega komuniciranja z javnostmi, boljše priprave politik razvoja posameznih območij ter njihovega spremljanja in vrednotenja.
 • Pripravljena metodologija določanja kazalnikov za potrebe izvajanja razvojnih politik države. 
 • Pripravljena bodo priporočila za izvajanje razvojnih ukrepov, za različne tipe con na podlagi izbranih kazalnikov.

Pripravljen bo model upravljanja con upoštevaje kazalnike izbora najprimernejših con za trženje.

V smislu zagotavljanja dolgoročnega preživetja industrijskih, poslovnih in razvojnih con je smiselno upravljavske aktivnosti usmeriti v:

 • Promocijo teh con, pri čemer promocija temelji na:
  • Sposobnosti (dolgoročnega samo)preživetja:
   • Podjetniške pobude
   • Obstoječe zmožnosti
   • Razvojni potencial območja.
  • Varnosti:
   • Varnost investiranja (zaščita investicij)
   • Hitrost pridobivanja dovoljenj za začetek investicije in obratovanje
   • Hitrost prenose lastništva (npr. občine kot investitorja poslovne cone na dejanske uporabnike le te).
  • Prostorski kakovosti:
   • Ustreznost celotne infrastrukture (Razpoložljive in Načrtovane -> razvojni potencial območja)
   • Človeški viri.
  • Gospodarskem razvoju območja
  • Usklajenem načrtu aktivnosti na ravni države, regije in lokalne skupnosti
  • Internacionalizaciji.
 • Krepitev gospodarstva, podjetništva in razvoja na območjih, ki gravitirajo na cono;
 • Vnaprej znane pogoje (davki in druge dajatve, dolgoročne investicije v razvoj območja, sposobnost območja, ... ), ob upoštevanju, da se z »davkoplačevalskega« vidika pojavita dve skupini deležnikov (lastniki in uporabniki).
  • Podjetniške pobude
  • Krepitev znanja.
 • Krepitev sposobnosti nadaljnjega samoorganiziranja:
  • Krepitev znanja
  • Dialog z deležniki
  • Internacionalizacija.

Na podlagi različnih modelov upravljanja in predlaganih kazalnikov bo pripravljen koncept razvrščanja poslovnih con po prioritetah in dejavnostih, ki bo služil kot pomoč pri načrtovanju in umeščanju novih poslovnih con v prostor ter širjenju obstoječih.

Glede na različno stopnjo razvoja poslovnih con bo pripravljen predlog informiranja investitorjev o možnih potencialnih investicijah po dejavnostih glede na:

 • razvojno stopnjo poslovne cone,
 • velikost poslovne cone,
 • dejavnost poslovne cone,
 • ipd.,

ob upoštevanju elementov promocije, zapisane v upravljavskih aktivnostih.

Delovni paket 3: Izdelava aplikacije za zajem, spremljanje in vzdrževanje

Delovni paket 3 se navezuje na prvi cilj projekta, ki je naveden v uvodnem poglavju tega programa dela: »vzpostaviti delujoč sistem spremljanja sprememb poslovnih con in subjektov inovativnega okolja na območju Slovenije za učinkovitejše načrtovanje rabe prostora in umeščanje investicij ter privabljanja investitorjev«. V sistem spremljanja poslovnih con spada tudi izdelava aplikacije, ki bo predstavljala platformo za vodenje grafičnih in atributnih podatkov o poslovnih conah ter subjektih inovativnega okolja.

V okviru tega delovnega paketa bodo izvedena naslednja dela:

 1. konceptualna, logična in fizična zasnova spletne aplikacije za pregledovanje podatkov,
 2. izdelava (tj. programiranje) delujoče spletne aplikacije za pregledovanje podatkov (tj. spletnega pregledovalnika).

Funkcionalnosti in lastnosti spletne aplikacije bodo:

 • Aplikacija bo spletni pregledovalnik (angl. web browser), ki bo omogočal prostorsko (tj. geolokacijsko oz. kartografsko) in tabelarično pregledovanje podatkov.
 • Spletni pregledovalnik ni GIS orodje in ne bo omogočal analitike s podatki. V ta namen se lahko uporabi obstoječo programsko opremo.
 • Prostorsko pregledovanje bo omogočeno z interaktivno pregledno karto s standardnimi funkcijami (zoom, pan, vklop/izklop sloja).
 • Pregledovanje podatkov ne bo zaščiteno z geslom in bo na voljo javno vsem uporabnikom spleta.
 • Izvoz podatkov bo omogočen v standardnih oblikah shp (Esri shapefile za grafiko in atribute) in csv (comma-separated values za atribute).
 • Vse spremembe in nadgradnje podatkov se bodo izvajale preko izvajalca izdelave aplikacije, ki bo tudi njen sistemski administrator.
 • Aplikacija bo nameščena v produkcijsko okolje izvajalca (tj. na strežnik izvajalca).
 • Izvajalec bo zagotavljal vzdrževanje aplikacije in podatkov v času trajanja pogodbe.
 • Izvajalec bo izvedel inicialno polnjenje aplikacije s podatki.
 • Za zagotovitev povezljivosti podatkov bodo razviti spletni servisi. Ti bodo omogočili enosmerni pretok podatkov iz aplikacije v poljubne druge aplikacije javne uprave (npr. v eProstor) in tudi širše (npr. v aplikacije zagonskih podjetij v Sloveniji).

Delovni paket 4: Terenski zajem podatkov

V paketu 4, ki predstavlja uresničevanje četrtega cilja (Vzpostaviti zasnovo evidence poslovnih con in subjektov inovativnega okolja), bodo izvedene naslednje naloge:

 • Na podlagi koncepta baze podatkov se bo izdelal popisni list za cone, ki bo vseboval osnovne podatke o coni, njeni komunalni opremljenosti, razpoložljivosti, podrobnejših podatkih (prostorska ureditev, namenska raba itd.), podatkih o upravljanju in upravljavcu, dostopnosti, ipd.
 • Na podlagi koncepta baze podatkov se bo izdelal popisni list za poslovne subjekte, ki so prisotni v poslovni coni, tako subjekte inovativnega okolja kot tudi ostale. Popis bo vseboval podatke o demografskih značilnostih subjekta, poslovni aktivnosti, ipd.
 • Priprava osnovne spletne aplikacije za elektronski zajem atributnih podatkov in vodenje evidence poslovnih subjektov
 • Zajem podatkov na podlagi popisnih listov. Zajem se bo izvajal večfazno:
  • Pregled in analiza obstoječih podatkov;
  • pridobivanje obstoječih podatkov iz elektronskih virov, ki so vodeni s strani pooblaščenih upravljalcev in so lahko uporabljeni za nalogo (npr. elektronske evidence poslovnih subjektov, grafične prostorske podloge, ipd.);
  • elektronsko pridobivanje podatkov s križanjem elektronskih evidenc in prostorskih podatkov
  • izvajanje intervjujev na občinah;
  • pošiljanje pozivov za elektronsko izpolnjevanje popisnih listov za poslovne subjekte
  • preverjanje prispelih podatkov;
  • dodatno osebno pozivanje subjektov in popolnjevanje podatkov.
 • Zajem grafičnih podatkov (območij con) se bo izvajal na podlagi veljavnega zemljiškega katastra na parcelo natančno.
 • Pregled pridobljenih podatkov in vnos neelektronskih v elektronsko obliko.
 • Preverjanje skladnosti atributnih podatkov z prostorsko-grafičnimi.

Delovni paket 5: Diseminacija rezultatov

Po zaključku delovnega paketa 1 in 2, ko bo izdelana metodologija in bodo izdelani razvojni ukrepi se pristopi k prezentaciji teh dveh paketov. Po koncu naloge v 18. mesecu pa se predstavi končne rezultate projekta, skupaj z aplikacijo za pregledovanje in zbranimi podatki.
Rezultate projekta se bo disemeniralo na naslednje načine:

 • izvedba delavnic na regionalni in občinski ravni in priprava gradiv za delavnice (skupno najmanj 4) in eno skupno za ministrstva
 • predstavitve projekta na raznih konferencah in strokovnih predavanjih,
 • objava člankov s področja tematike naloge v strokovnih in znanstvenih publikacijah,
 • objavljanje poteka dela in rezultatov naloge na spletni strani projekta.

Časovni načrt izvajanja

 

DP/ meseci

2018

2019

04

05

06

07

08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

07

08

09

DP1: Vzpostavitev metodologije

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

DP2: Izdelava razvojnih ukrepov in modela upravljanja

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

DP3: Izdelava aplikacije za zajem, spremljanje in vzdrževanje

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DP4: Terenski zajem podatkov

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DP5: Diseminacija rezultatov

 

 

X

 

 

 

X  

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Rezultati in objave

Projekt se je zaključil 30.9.2019. Rezultati projekta so objavljeni v zaključnem poročilu projekta s pripadajočimi prilogami:

V sklopu projekta smo izdelali tudi spletni pregledovalnik in iskalnik po poslovnih conah in subvjektih inovativnega okolja, v katerem je možno iskanje poslovnih con v Sloveniji na podlagi kriterijev. Iskalnik se nahaja na spletnih straneh agencije Spirit Slovenija.

Objave na temo projekta v strokovnih in znanstvenih publikacijah:

 1. Članek v reviji Urbani izziv, strokovna izdaja. BIZJAK, Igor. Metodologija za popis poslovnih con in subjektov inovativnega okolja na območju Slovenije. Urbani izziv, Posebna izdaja, ISSN 2232-481X, 2018, št. 8, str. 150-153. [COBISS.SI-ID 2908611]
 2. V zborniku del znanstvene konference »Third Serbian Road Congress«, ki je bila od 14-15 junija v Beogradu je bil objavljen prispevek »The role of transportation infrastructure in promoting the development of business zones in Slovenia« avtorja A. Guliča, ki je med drugimi tudi predstavil projekt poslovne cone.
 3. GULIČ, Andrej. Sistem podsticanja razvoja poslovnih zona u Sloveniji, uzimajući u obzir obezbeđivanje sigurnosti i održivosti životne sredine. Ecologica, ISSN 0354-3285, 2019, vol. 26, no. 94, str. 181-185, ilustr. [COBISS.SI-ID 2916291].
 4. GULIČ, Andrej. Metodologija za određivanje vrste poslovnih zona u Sloveniji, uzimajući u obzir funkcionalne i prostorne aspekte te aspekte zaštite okoliša. V: FILIPOVIĆ, Dejan (ur.). Zbornik radova. Beograd: Asocijacija prostornih planera Srbije: Univerzitet, Geografski fakultet. 2019, str. 169-175, ilustr. [COBISS.SI-ID2915267] 
 5. Članek za Urbani izziv z naslovom »Metodologija za določanje tipov poslovnih con v Sloveniji ob upoštevanju funkcionalnih in prostorskih vidikov ter vidikov varstva okolja« se pripravlja in bo predvidoma objavljen v prvem tednu oktobra 2019 (še vedno v času izdelave projekta)